بلاگ

برگزاری جلسه سوم کمیته علمی همایش

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

سومین جلسه کمیته علمی همایش "پیام آور وحدت" در محل دانشگاه پیام نور تایباد با حضور اعضای کمیته برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر صادقی به عنوان "دبیر علمی همایش پیام آور وحدت" انتخاب گردیدند.