بلاگ

باید از انگیزه جوانان و افکارشان برای تحکیم وحدت استفاده کرد.

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 


مدیر همایش "پیام آور وحدت" در دیدار با رئیس مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام: باید از انگیزه جوانان و افکارشان برای تحکیم وحدت استفاده کرد.